Privacyverklaring

Lease Garantie respecteert de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens. Lease Garantie doet dit altijd zeer zorgvuldig en in overeenstemming met de wetgeving (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming). Om volledige transparantie met onze klanten te waarborgen, hebben wij een beleid opgesteld en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, inclusief het doel ervan en de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten uit te oefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Tot het moment dat u onze cookies accepteert zullen wij geen niet-functionele cookies op uw computer plaatsen. Met het voortzetten van het bezoek aan leasegarantie.nl accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op leasegarantie.nl beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Wie is Lease Garantie?​
Lease Garantie V.O.F. is een vennootschap onder firma, kantoorhoudende te Epe aan Europalaan 55, 8161 ZB ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 85293067.

Lease Garantie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna te noemen ook: de beheerder).

Hoe gebruikt Lease Garantie uw gegevens?
Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Lease Garantie uw persoonsgegevens verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Lease Garantie voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Lease Garantie worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom:

Doeleinde:Financiële administratie
Gegevens:Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag:Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:NAW-gegevens, Contactgegevens, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Maximaal 7 jaar

 

Doeleinde:Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:NAW-gegevens, Contactgegevens, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Maximaal 7 jaar

 

Doeleinde:Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:NAW-gegevens, Contactgegevens, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Maximaal 7 jaar

 

Doeleinde:Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:NAW-gegevens, Contactgegevens, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Maximaal 7 jaar

 

Doeleinde:Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:NAW-gegevens, Contactgegevens, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Maximaal 7 jaar

 

Doeleinde:Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:NAW-gegevens, Contactgegevens, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Maximaal 7 jaar

 

Doeleinde:Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:NAW-gegevens, Contactgegevens, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Maximaal 7 jaar

 

Doeleinde:Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:NAW-gegevens, Contactgegevens, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Maximaal 7 jaar

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden verzameld door de verwerkingsverantwoordelijke: Lease Garantie (de beheerder).

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw vragen en aanvragen.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd opvragen. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Lease Garantie over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Lease Garantie. U kunt verzoeken dat Lease Garantie uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Lease Garantie te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het “gerechtvaardigd belang” van Lease Garantie of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht om uw persoonsgegevens van Lease Garantie te verkrijgen. Lease Garantie zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Lease Garantie u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Informatie verzoek indienen
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@leasegarantie.nl. Lease Garantie zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een (1) maand nadat Lease Garantie een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Lease Garantie uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens:
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van de door u gewenste diensten n.a.v. de door u verleende opdracht.

Het kan zijn dat Lease Garantie verplicht is om uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Lease Garantie ze?
Voor alle informatie omtrent dit onderwerp verwijzen wij u naar onze Cookiebeleid pagina.

Kan dit privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Toepasselijk recht:
Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing: de rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is

Voor vragen, productinformatie, klachten of informatie over de website kunt u contact opnemen met Lease Garantie via email: info@leasegarantie.nl of telefonisch via: 085-8000 500.
Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Privacyverklaring v1.2 (01-03-2023)